top of page

Albums Printing Channels

מהם מסלולי ההדפסה?

כשאתם מעבירים לנו קבצים ומבקשים מאתנו להדפיס לכם אותם (לא משנה אם מדובר בהדפסות מינילאב קטנות, הדפסות ענק, הדפסות על חומרים קשיחים או הדפסות לשם יצירת אלבום) אנחנו רוצים להדפיס לכם אותם בצורה הטובה ביותר.

 

מרבית הצלמים מבקשים מאתנו לעבור על הקבצים שלהם ולעשות התאמות קטנות של צבע, קונטרסט, חדות או בהירות וכהות טרם ההדפסה. בשיטה הזו, הקבצים נפתחים, עין מקצועית מסתכלת עליהם ומחליטה על ההתאמות הלו לפי טעמה האישי. ניתן כמובן לתת הוראות הכוונה לאותה עין מקצועית) אלה בעצם המדפיסים( אבל בסופו של דבר האדם המדפיס את הקבצים מדפיס אותם כראות עיניו. 

 

שיטה אחרת אומרת לא לגעת בקבצים בכלל. תארו לכם מצב שאתם מתקנים את הקבצים בעצמכם ואז מעבירים לנו אותם לשם הדפסה, ואנו מבלי לדעת זאת, מתקנים אותם שוב והתוצאה שתתקבל היא לא מה שהתכוונתם. תארו לכם גם מצב אחר בו השתמשתם בכל מיני פילטרים בעת הצילום, ואנו, שוב מבלי לדעת זאת, מתקנים את הקבצים ובעצם פוגעים בכוונות המקוריות שלכם.

 

במעמד שליחת ההזמנה עבור עבודתך אתה מתבקש לבחור מבין אחד משלושה מסלולים הקובעים את אופן ההתייחסות לקבצי העבודה.

פירוט מסלולי ההדפסה
As is - הרצת קבצים

הדפסת אלבומים כאשר הקבצים נשלחים למכונת ההדפסה ללא שינויים (ללא תיקוני צבע, בהירות, המרת פרופילים וכו'...). זו הדרך המקצועית ביותר להדפיס את תמונות האלבום שלך. אתה הוא זה שקובע כיצד תראנה ההדפסות. מוטלת חובה על המזמין להיות מכוייל למכונת ההדפסה שלנו. בהיעדר כיול התמונות לא תצאנה כפי שהמזמין ראה על המסך. התוצאה מתקבלת היא על אחריות המזמין בלבד.

Minilab Color Correction - תיקון קבצים

בדיקת הקבצים ותיקונם במידת הצורך ע“י המדפיס (לפי נסיונו וטעמו האישי של המדפיס). תיקון הקבצים כולל: תיקוני בהירות, תיקוני צבע מינוריים, קונטרסט, רוויה והוספת חדות במידת הצורך.


מסלול סטנדרטי המתאים לכל הצלמים אשר אינם מכויילים למעבדה אך יחד עם זאת מעוניינים בתיקון צבע מקצועי.

 

שים לב – לא יתקבלו החזרות עקב תיקונים שלא לטעמו של הלקוח.
צלם המעוניין לקבל תוצאה
מסויימת, יבחר במסלול FTC לאחר שוידא כי הוא מכוייל היטב למכונות ההדפסה במעבדה.

ProFix - תיקון קבצים + המרת פרופילים

בדומה למסלול הקודם אך כולל המרת פרופילי צבע במישה והדבר דרוש.

בדיקת הקבצים ותיקונם במידת הצורך ע“י המדפיס (לפי נסיונו וטעמו האישי של המדפיס). תיקון הקבצים כולל: תיקוני בהירות, תיקוני צבע מינוריים, קונטרסט, רוויה והוספת חדות במידת הצורך.

 

שים לב – לא יתקבלו החזרות עקב תיקונים שלא לטעמו של הלקוח.צלם המעוניין לקבל תוצאה מסויימת, יבחר במסלול FTC לאחר שוידא כי הוא מכוייל היטב למכונות ההדפסה במעבדה.

 

המסלול כרוך בתשלום נוסף.

bottom of page